Գրադարան

Վարդան Ղուկասեան – Vardan Ghukasyan

Արդի խնդիրները Հայ եկեղեցու մեջ

Ոսկէ մտքեր

Այս աշխարհէն չենք

Բաժանորդագրվել – Supscribe

Մեկնություն Մատթևոս ավետարանի

Մեկնություն Մարկոս ավետարանի

Մեկնություն Ղուկաս ավետարանի

Մեկնութիւն Յովհաննէս աւետարանի

Հակոբոս առաքյալի թուղթը

Հռոմեացիների նամակի սերտողությունը

Թեսաղոնիկեցիների նամակի սերտողությունը

Փիլիմոնին նամակի սերտողությունը

Հովհաննես առաքյալի թուղթը

Գաղատացիների նամակի սերտողությունը

Եբրայեցիներին նամակի սերտողությունը

Կորնթացիների նամակի սերտողությունը

Տիտոսին նամակի սերտողությունը

Եփեսացիների նամակի սերտողությունը

Փիլիպեցիների նամակի սերտողությունը

Կողոսացիների նամակի սերտողությունը

Տիմոթեոսին նամակի սերտողությունը

Պետրոս առաքյալի թուղթը

Գործք Առաքելոց