Սուրբերու բարեխօսութեան մասին – Ննջեցեացեալներու մասին – Մաս 1(Շնուդա Պատրիարք)գլուխ 4րդ
Ա) Իրականում սկզբունքային տարբերություն կա Տեր Հիսուս
Քրիստոսի միջնորդության և սրբերի բարեխոսության միջև։ Տիրոջ
միջնորդությունը քավիչ է։

բ) Մեզ համար սրբերի բարեխոսությունը նշանակում է պարզ
ապես աղոթել մեզ համար։ Դա Քրիստոսի քավիչ միջնորդությունից
տարբեր՝ խնդրակա՛ն բարեխոսություն է։

գ) Աստված պատվիրում է մարդկանց խնդրել արդարների բարեխոսությունը։
դ) Հրեշտակներն ու սրբերը գիտե՞ն մեր կացությունը երկրի վրա։
ե) Սրբերի մեծությունը, գիտությունը և առաքելությունը
զ) Սրբերի մեծության այլ օրինակներ
է) Աշխարհից հեռացած սրբերը շարունակում են ապրել։
ը) Հրեշտակների բարեխոսության օրինակներ
թ) Սրբերը հաճելի են Տիրոջ առաջ։
ժ) Առարկություններ և պատասխաններ
ժա) Սրբերի աղոթքները խնդրելու հոգևոր կողմը
ժբ) Բարեխոսությունը կենդանի իրականություն է։