ՔԻՍՏՈՍ ԱՍՏՈՒԱ՞Ծ Է, ԻՆՔՆԻՐ ՄԱՍԻՆ ԸՍԱ՞Ւ ԹԷ ԻՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾ Է